سخنان ائمه(ع)

رسول اعظم(ص):

دانش رابانوشتن دربندکنید.

 

امام علی(ع):

ازدنیابپرهیزیدکه درحلال‌ آن حساب ودرحرامش عقاب وکیفراست.

  

 امام رضا(ع):

هنگامی که مهدی(ع) ظهورنماید،زمین غرق اشراق نور پروردگارش می گرددومیزان عدالت رابین مردم برپامی کندودیگراحدی به دیگری ظلم وستم نمی کند.

  

 امام صادق(ع):

آگاه باشید،قبل ازآنکه به حساب شما رسیدگی شود،به اعمال خودرسیدگی کنید.

 

امام زمان(ع):

ماازهمه خبرهای شما آگاهیم وچیزی ازخبرهای شماازما پنهان نیست.

 

 امام حسن مجتبی(ع):

نابودی انسان در سه چیزاست:۱-تکبر ۲-حرص  ۲-حسد

 

حضرت فاطمه (س):

اگربه آنچه دستورداده ایم عمل می کنی وازآنچه تورابازداشته ایم،خویشتن داری می کنی،ازشیعیان ماهستی وگرنه،هرگز.

امام حسن عسکری(ع):

خداوندبه وسیله او(حضرت خضر)غربت قائم مارادردوران غیبتش به انس ودوستی وتنهایی اورابه پیوندوآشنایی مبدل می سازد.

امام علی(ع):

ای کمیل!هیچ علمی نیست مگرآنکه من آن راگشوده ام وهیچ رازی نیست مگرآنکه قائم آن رابه فرجام می رساند،ای کمیل!(معارف خودرا)ازغیرمامگیرتاازماباشی.

/ 0 نظر / 20 بازدید