روایت ازحضرت علی(ع)

درروزقیامت عقرب بزرگ وسیاهی ندامیدهد:

کجایندکسانی که دردنیاباخداورسولش جنگیدندتاآنهاراعذاب کنم.

جبرئیل ازاوسوال می کندکه آنهاچه کسانی هستند؟

عقرب جواب می دهد:

۱-کسانی که نمازرارهاکردند.

۲-شراب خواران.

۳-آنهایی که زکات مالشان رانداده اند.

۴-کسانی که درمسجددرمورداموردنیایی بایکدیگرصحبت کردند.

/ 1 نظر / 20 بازدید