لطيفه

                                                    خنده ونشاط

سعی کنید همیشه بانشاط باشید،این کارمنافع زیادی دربردارد.خنده اگرچه لحظه ای باشد،ولی اثرش مدتها باقی می ماندوبعدازسلامتی خنده بهترین نعمت است.

                                                    لطیفه زبان خوش

هواپیماربا واردکابین خلبان شدوگفت:سریع وفوری تغییرمسیربده وبروبه آلمان.خلبان نگاهی به هواپیماربا انداخت وباتعجب گفت:ولی شماکه اسلحه ندارید.هواپیماربا سری تکان دادوباآه وحسرت گفت:شماخلبان ها حتما بایدحرف زوربالای سرتان باشد.زبان خوش اصلا حالیتان نیست.

                                                    کتاب خوان

جوانی جلوی یک نویسنده ای راگرفت وگفت:آقامن کتاب تازه شماراخریدم وتابه حال چهارمرتبه آن راخواندم.نویسنده گفت:لابدخیلی لذت بردیدکه چهاربارآن راخوانده اید.گفت:نه باباسردرنمی آورم اینها چیه سرهم کردی؟

 

                                                    مرخصی

دریکی ازکشورهای دوردست سربازی ازافسرمافوق خود تقاضای مرخصی کرد.افسرازاوپرسیدکه مرخصی برای چه می خواهی؟گفت:برای وضع حمل زنم افسر پرسید:مگرخانم تو کی وضع حمل می کند.مردانه راستش رابگو.سربازگفت:نه ماه و نه روز پس ازمرخصی رفتن من قربان.

 

 

بیمار:آقای دکتر،وقتی صبح ها بیدارمی شوم تایک ربع ساعت سرم گیج می رودودلم به هم می خورد.بعدخوب می شوم،چیکارکنم؟

دکتر:خوب این که کاری نداردجانم،صبح ها یک ربع دیرترازخواب بیدارشو،بله جانم.

 

 

 

چشم پزشک :آقا عدسی چشم شما خراب شده،بیمار:عیب نداره آقای دکترمیگم توخونه مون عدسی بپزن می ریزیم توش.  

نفراول:باکلمه ابریشم جمله بساز.

نفردوم:هواابریشم خوبه.

 

                                                     نمازتعاونی

شخصی مسجدی بناکرد.پس ازچندروزدیدکسی به آن مسجدبرای خواندن نمازنیامد.تابلویی به سردرمسجدنصب کردوبرروی آن نوشت «نمازصبح یک رکعت بدون وضو»! 

/ 0 نظر / 19 بازدید