پيامهای شهدا

سخنی که پیامبراکرم(ص)فرمودندرامدنظربگیرید:الدنیامزرعة الاخرة.

                               (شهید فتح اله جوانمرد) 

                           

عــــــاشــــــــــق دنـــــــــیـــــانبـــــــــــاشـــــــید.                               (شهیدحسین حاجیها)

 

 

دنیاوآخرت دوچیزی هستندکه بایدازطریق اولی که دنیاست آخرت راتضمین کرد. (شهیدحسن حقیرزواره)

 

 

که درهیچ حال خدارافراموش نکنیدودعاکنید که یک لحظه وآنی خدارامارابه حال خودمان نگذاردکه درغیراینصورت هلاکت ونابودی ما فرامی رسد. (شهیدمحمدجحفرخسروی)

 

 

دنیاجایی نیست مگربرای امتحان پس بکوشیدتابادستی پرازاین صحنه امتحان بیرون روید.(شهیداحمد حمزه صادق آبادی)

 

 

حق رابشناسیدتااهلش رابشناسیدوباطل رابشناسید تااهلش رابشناسید.(شهیدمرتضی زارعان)

 

 

ای برادران ازروحانیت درخط امام پیروی کنیدکه  اگرمخالفت باآنهاکردیدمثل این است که مخالفت بااسلام کرده باشید.(شیهد حسن حجازی)

 

 

برادارن وخواهران انقلابی مواظب باشید یک وقت پیوندشماراباروحانیت مبارز قطع نکنند.  (شهید مسعودجوزدانی)

 

 

بایددرهرکاری که می کنیم خدا را مدنظر داشته باشیم.(شهید حسن ح(...)

 

 

شهیدان رافراموش نکرده وهمواره به یادآنهاباشیدوراه سرخ آنها که هماناراه سرخ انبیاءوامامان ما است راادامه دهید. (شهیدابراهیم حدیدی)

 

 

پرچم سبز حسینی راتاظهورختم مرتبت افراشته داریم.(شهیدمهدی رجالی)                        

 

 

وصیتم به علمای اسلام این است که فرهنگ غنی اسلام رابه مردم منتقل کنند که دشمن ازناآگاهی مابه حداکثرآمال خودرسیده است. (شیهداحمد حمزه ای)

 

 

شماراازدنیا برحذرمی دارم زیرا دنیاجای پایداری نیست.  (شهیدمصطفی شعرباف)

 

 

به پاخیزیدوازمسئولیت اصلی تان که ادامه راه شهیدان است غافل نشوید.(شهید رمضان رفیع زاده)

خدایاصبرو استقامت به ماعطاکن وماراثابت قدم بدار.(شهید یدالله رمضانی)

درنمازجمعه هاوجماعت ها ودیگرمراسم مذهبی وعمومی شرکت کنیدکه این مجامع ستون انقلاب وحافظ اسلامند.(شهید بهرام غریبی)

جز برای رضای خدا وجهاددرراه اومقصودی نداشته باشیم.(شهید مهدی  د...* قسمتی ازمتن موجودنیست)

برادران عزیزم راه خدا بهترین راههاست.پوینده وکوشنده این راباشید.(شیهد محمد حق شناس)

دنیاشمارا به خودمشغول نکند.به فکرآخرت خودباشید وبدانید که دنیاگذشتنی است.(شیهد محمدحسین چاوشی)

ای برادران ازروحانیت درخط امام به  خصوص ائمه جمعه حمایت کنید که اگرمخالفت باآنها کردیدمثل این است که که مخالفت بااسلام کرده باشید.(شهید حسن حجازی موغاری)

مردم شهیدپروربرخداتوکل کنیدوازهیچ چیزنهراسید.(شیهدعبدالله(...)

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید