مطالبی درباره ايدز

ایدز چیست؟

ایدزبیماری است که توسط یک ویروس به نام اچ آی وی منتقل می شود.این ویروس به تدریج قدرت دفاعی بدن راکم می کندبطوری که فردبه انواع عفونت ها وسرطان ها مبتلا شده،درنهایت ازپادر می آید.

 

آیا ایدزدرمان دارد؟

درحال حاضردرمان قطعی که ویروس راازبین ببردوجودندارد.بااین حال،درمان های موجودمی توانندطول عمربیمارراافزایش داده،کیفیت زندگی رابهترکند.

 

ایدزباعفونت اچ آی وی چه تفاوتی دارد؟

اززمانی که ویروس مولدایدز(اچ آی وی)واردبدن می شودتاشروع بیماری ایدز،ممکن است بیش از۱۰سال طول بکشد.دراین مدت،فردسالم وبوده ومی تواندبه کاروفعالیت خودادامه دهد،ولی احتمال انتقال ازطریق اوبه دیگران وجوددارد.

ازظاهر فردمشخص نمی شودکه آیااوبه اچ آی وی مبتلاست یاخیر.

 

ویروس اچ آی وی چگونه واردبدن می شود؟

-تماس جنسی بافردمبتلابدون استفاده ازکاندوم

-مصرف موادمخدربه شکل تزریقی بالوازم مشترک آلوده

-انتقال خون وفرآورده های خونی آلوده

-ازمادرمبتلا به نوزاد درطی حاملگی،زایمان وشیردهی

 

چه عواملی خطر ابتلارابیشترمی کند؟

-تعددشرکاء ودفعات تماس جنسی حفاظت نشده(بدون استفاده ازکاندوم)

-وجودیک بیماری آمیزشی درمان نشده(زخم،ترشح ویاسوزش دستگاه تناسلی می تواندازعلائم آن باشد)دریکی ازدوطرف

-ایجادزخم،خراشیدگی وخونریزی درجریان تماس جنسی

-استفاده ازموادی مثل هروئین،الکل،اکستاسی(قرص X)،شیشه،و...که قدرت تصمیم گیری فردرابرای انتخاب رفتارهای سالم مختل می کند.

 

چگونه خودرامحافظت کنیم؟

-ازروابط جنسی نامطمئن پرهیزکنیم.

-به همسرخودوفادارباشیم.

-ازکاندوم درروابط جنسی استفاده کنیم.

-ازمصرف موادمخدریامحرک پرهیزکنیم.

-ازوسایل تیزوبرنده مثل تیغ اصلاح،سوزن خالکوبی ووسائل تزریق...به صورت مشترک استفاده نکنیم.

آن دسته ازمصرف کنندگان موادکه هنوزموفق به درمان نشده اند،برای پیشگیری ازایدز،بهتراست ازمصرف تزریقی موادخودداری کرده،یادرصورت تزیق،ازوسایل تزریق استریل وغیرمشترک استفاده کنند.

چرابایدبامبتلایان رفتارمناسب داشت؟

ویروس ایدزازطریق تماس های معمولی مثل دست دادن،درآغوش کشیدن،روبوسی کردن،عطسه کردن وسرف کردن،استفاده ازتوالت وحمام مشترک،استفاده ازاستخرعمومی ونیش حشرات منتقل نمی شود.

مبتلایان ویبماران نیازبه حمایت وهمدلی ماوکل جامعه دارند.

آنچه مارادرمعرض خطرقرارمی دهدرفتارهای پرخطرماست،نه زندگی درکنارافرادمبتلاوبیمار.

اگرنگران ابتلا به اچ آی وی هستیم چه بایدبکنیم؟

اگرازابتلای خودیاهمسرخودبه اچ آی وی نگران هستیم می توانیم به مراکزمشاوره بیماری های رفتاری مراجعه کنیم.دراین مراکز علاوه برآموزش،مشاوره وارائه وسایل پیشگیری،آزمایش اچ‌ آی وی به صورت رایگان انجام شده ونتیجه آن،چه مثبت وچه منفی،دررازداری کامل وبه صورت محرمانه به فردگفته می شود.مبتلایان درصورت تمایل مراقبت ودرمان قرارمی گیرد.همچنین مشاور می تواندبه جلب همکاری همسرشمادرپیشگیری ازانتقال ویروس کمک کند.

ابتلا به اچ آی وی فقط ازطریق آزمایش خون مشخص می شود.اززمانی که ویروس واردبدن شده تازمانی که ابتلا درآزمایش خون مشاهده گرددممکن است چندماه طول بکشد.بهتراست قبل ازانجام آزمایش بایک مشاورصحبت کرده باشیم.

                               اچ آی وی وایدز،لزوم اقدام همگانی

*بیش از۲۵ سال ازشناخت،یبماری ایدزواقدام برای مقابله باآن می گذرد.

*باوجودگسترش روزافزون آن،هنوزبسیاری ازافرادعفونت اچ آی وی وبیماران ایدزرامشکلی مربوط به دیگران می دانند.

*عفونت اچ آی وی یا«ویروس نقص ایمنی انسان»حدومرزنمی شناسدومی تواندهرانسانی راصرف نظرازنژاد،ملیت،رتبه اجتماعی و...درمعرض خطرقراردهد.

*روزانه دههانفروسالانه هزاران نفردرایران به عفونت اچ آی وی دچارمی شوند.این روندطی سالهای گذشته افزایش یافته است.

*بحران اچ آی وی وایدزتنهابه سلامت محدودنمی شود.پیامدهای متعددی ازنظراجتماعی،اقتصادی،انسانی ومعنوی دربردارد.

*معضل اچ آی وی عموما ازعدم آگاهی فردی واجتماعی یاسهل انگاری وجدی نگرفتن این خطر ریشه می گیرد.

*درواقع هریک ازما،دربرابرتهدیدهای متفاوت اچ آی وی وایدزآسیب پذیرهستیم.

*دربرابر گسترش ایدز،هریک ازمامی توانیم نقشی هرچندکوچک،ولی مؤثرداشته باشیم.

                                   هرکدام ازمامی تواند با

*گفتگودرباره اچ آی وی وایدزبایکدیگر

*حفاظت ازخودودیگران دربرابرایدز

*آگاهی درباره وضعیت خودازنظرابتلابه اچ آی وی

*پذیرفتن افرادمبتلابه اچ‌آی وی درخانواده وجامعه

  گامی درراستای مبارزه باایدزوپیشگیری ازانتقال آن به دیگران بردارد.

                          آیاشمااین گام رابرمی دارید؟

/ 0 نظر / 27 بازدید