پیامک های خواندنی

وقتی که آب می نوشی می گی یاحسین اما وقتی که آب می بینی ونمی نوشی آروم تو دلت بگویاابالفضل.
به دنیا که می آییم توی گوشمون اذان می خونن وقتی که می میریم واسمون نماز می خونن زندگی چقدر کوتاهه فرصتی ازاذان تانماز.
زندگی مثل یک دیکته است هی غلط می نویسیم وهی پاک می کنیم دوباره می نویسیم وبازپاک می کنیم.غافل ازاینکه یک روز دادمی زنن ورقه ها بالا.
ازلحظه به لحظه زندگی کردن گریزی نیست بایدهرلحظه راچنان زندگی کنی که گویی واپسین لحظه است پس وقت رادرجدال و گلایه و نزاع تلف نکن./ 1 نظر / 28 بازدید