شعردرموردامام زمان(عج)

 یاامام زمان کی می آیی                  یابن زهراامان ازجدایی

ازدوعالــــم ترابرگزیــــدم                   ای امیدم مکن ناامیدم

       یاامام زمان کی می آیی یابن زهراامان ازجدایی 

 عالم ازهجرتو درعذاب است               وقت تابیدن آفتاب است

صبح جمعه دلم بی شکیب است         ذکرلبهایم امن یجیب است

      یاامام زمان کی می آیی یابن زهراامان ازجدایی

    صبح جمعه بگوسرورم کو                 دل نمانده بگودلبرم کو

    یـــاامام زمان ای حبـیـــبم                من غریبم آقامن غریبم

       یاامام زمان کی می آیی یابن زهراامان ازجدایی

                      

                                                                                         

                                                                                  

سیدمحمدغضنفری ; ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/۱٤